THỐNG KÊ TRUY CẬP
4451506
Trực tuyến:36
Hôm nay:642
Trong tháng:53432

Triển khai thực hiện Thông tư só 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội Vụ

17/05/2019 07:45' - Lượt xem : 194

Ngày 24/01/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc và Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức.  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2019 và được triển khai thống nhất áp dụng giữa các cơ quan, trong  hệ thống hành chính nhà nước.

Nhằm nắm bắt kịp thời các quy định mới của Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV để triển khai đạt hiệu quả, ngày 25/4/2019 Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai những nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV. 

Theo đó, một số quy định mới cụ thể như sau:

          1. Đối với Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc

          Việc quản lý văn bản đến được quy định cụ thể tại Chương II. Trong đó, quy định cụ thể về các tiếp nhận văn bản, cách đăng ký, số hóa văn bản điện tử đến; hướng dẫn trình, chuyển giao văn bản đến trên Hệ thống.

          Việc quản lý văn bản đi được quy định cụ thể tại Chương III, quy định cụ thể cách ban hành và phát hành văn bản điện tử; hướng dẫn về hình thức chữ ký số của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản, hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; cách quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư.

Theo quy định của Thông tư, tất cả văn bản đến phải được đăng ký vào Hệ thống; số đến của một văn bản đến là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản của cơ quan, tổ chức và được số hóa văn bản đến từ văn bản giấy vào vị trí góc trên, bên phải, trang đầu văn bản. Đối với văn bản đi cũng phải được đăng ký vào Hệ thống, số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống; Người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số trên văn bản điện tử theo quy định tại Điều 12 Thông tư này; Ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 13 Thông tư này và phát hành văn bản điện tử.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cách lập và nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan tại Chương IV. Theo đó, việc tạo lập hồ sơ điện tử phải bảo đảm yêu cầu chung của việc lập và quản lý hồ sơ; bảo đảm tính xác thực của văn bản, tài liệu trong hồ sơ, được bảo đảm an toàn trong Hệ thống. Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc căn cứ vào Danh mục hồ sơ của cơ quan lập hồ sơ, có trách nhiệm cập nhật, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan theo Phụ lục VI Thông tư này.

          2. Đối với Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, tổ chức

Thông tư quy định Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào phải bảo đảm thống nhất với tiêu chuẩn thông tin đầu vào của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức; Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Việc bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải được sao lưu ít nhất 02 bộ, mỗi bộ trên một phương tiện lưu trữ độc lập. Quy trình kiểm tra định kỳ hàng năm được quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

 

Trịnh Minh Huyền

Tin bài khác

Tin bài cũ hơn

 
CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định - www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn
Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 646257 - 3846519 - Fax: (056)-3846616 - E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban
Khi sử dụng thông tin từ Website này đề nghị ghi rõ nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.